Polityka Cookie

Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu pliki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński

Ser­wis F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński nie zbiera w sposób automaty­czny żadnych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cookies.

Pliki cook­ies (ciasteczka) to niewielkie por­cje danych, wysyłane przez ser­wer WWW i zapisy­wane po stronie użytkown­ika, mogą zaw­ierać roz­maite infor­ma­cje o użytkown­iku danego ser­wisu WWW i “his­torii” jego łączności z danym ser­wisem (sesji).  Domyślne para­me­try ciasteczek pozwalają na odczy­tanie infor­ma­cji w nich zawartych jedynie ser­werowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęś­ciej w przy­padku liczników, sond, sklepów inter­ne­towych czy stron wyma­ga­ją­cych logowa­nia. Raport ten zaw­iera infor­ma­cje i opisy mech­a­nizmów obsługu­ją­cych cook­ies wyko­rzysty­wane do iden­ty­fikacji użytkowników.

Pliki cook­ies stosowane w ramach Ser­wisu F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński :

  • Cook­ies sesyjne  (ses­sion cook­ies) — są to pliki tym­cza­sowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika do czasu wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­darki internetowej).
  • Stałe pliki cook­ies (per­sis­tent cook­ies) — prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików cook­ies lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkownika.

Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane w ramach Ser­wisu F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński:

  • Pliki cook­ies funkcjon­alne, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” i/lub dos­tosowanie wybranych przez Użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.
  • Pliki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu.
  • Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane przez usługę Google Analytics.

Ser­wis F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński zaw­iera odnośniki do innych stron WWW.
Nie ponosimy odpowiedzial­ności za zasady zachowa­nia pry­wat­ności obow­iązu­jące na zewnętrznych stronach do których prowadzą odnośniki. Sugeru­jemy, by po prze­jś­ciu na inne strony, zapoz­nać się z poli­tyką pry­wat­ności tam ustaloną.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprze­jmie prosimy o doko­nanie stosownych zmian w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej.
Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików cook­ies dostępne są w ustaw­ieni­ach przeglą­darki internetowej.

  • Inter­net Explorer
  • Mozilla Fire­fox
  • Google Chrome
  • Opera

Przeglą­darki inter­ne­towe domyśl­nie dopuszczają prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Użytkown­icy Ser­wisu mogą dokonać w każdej chwili zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu Użytkown­ika Serwisu.

Admin­is­tra­tor strony F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński infor­muje, że ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Serwisu.

Więcej infor­ma­cji na temat plików cook­ies znaleźć można na Wikipedii pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglą­darki internetowej.

Wszelkie zmi­any zapisów poli­tyki pry­wat­ności będą ogłaszane poprzez zmi­anę niniejszego tekstu.